Susţinerea experienţei similare de cãtre Terţul susţinãtor, element controversat al procedurilor de achiziţie publicã


14 mai, 2014Conform prevederilor Ordonanţei nr. 34/2006, o persoanã poate sã susţinã un ofertant/candidat, atât economico-financiar (Art.186, alin(2)), cât şi/sau tehnico-profesional (Art.190, alin(2)), cu menţiunea cã susţinerea terţului nu este aplicabilã ȋndeplinirii criteriilor de calificare privind standardele de calitate (Art.193^1) şi nici celor privitoare la respectarea standardelor de protecţie a mediului (Art.196^1).

Cea mai mare neclaritate vis-a-vis de susţinerea experienţei similare de cãtre terţul susţinãtor este generatã de aplicarea Ordinului Preşedintelui ANRMAP nr.509/2011 ȋn ceea ce priveşte urmãtoarea speţã :

Autoritatea Contractantã, referitor la ȋndeplinirea cerinţelor legate de experienţa similarã pentru un contract ce prevede proiectare şi execuţie, solicitã:

* minim 1 contract de proiectare in valoare x lei ;

* minim 1 contract de executie in valoare y lei.

Ȋntrebare : poate ofertantul sã vinã ȋn demonstrarea ȋndeplinirii cerinţei cu :

* 1 contract de executie in valoare y lei realizat de ofertant +

* 1 contract de proiectare in valoare x lei realizat de tert ?

 

Cu toate cã ȋn Anexa nr.2 a Ordinului ANRMAP se face precizarea : "cerinţa de calificare privind experienţa similarã trebuie ȋndeplinitã ȋn totalitate de un singur susţinãtor", de fapt se restricţioneazã dreptul operatorilor economici care pot executa numai proiectare, sau numai execuţia lucrãrilor, la procedura de atribuire, ȋncãlcându-se principiul tratamentului egal şi al proporţionalitãţii prevãzute la Art.2 alin(2) lit.b)şi e) din OUG nr.34/2006.

CNSC considerã, prin decizia Nr.1303/5948C7/21.01.2013, cã de fapt Autoritatea Contractantã formuleazã 2 cerinţe de calificare distincte privind experienţa similarã, respectiv pentru proiectare şi execuţie, iar pentru dovedirea experienţei similare este evident cã cerinţa poate fi ȋndeplinitã separat pentru proiectare şi separat pentru execuţie. Aceeaşi abordare trebuie avutã ȋn vedere, de exemplu, ȋn urma solicitãrilor Autoritãţii Contractante cu privire la ȋndeplinirea experienţei similare legate de un contract ce presupune lucrãri de naturã peisagisticã, de construcţii civile şi de naturã hidrotehnicã.

Related

Obiectul contractului

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Dreptul de autor

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Cauza si forma contractului

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.