Înregistrarea mărcilor


Diana Gal Scris de Diana Gal, 18 iunie, 2014Marca este un simbol, un semn prin care produsele sau serviciile unei firme sunt distinse de ale altor firme. Prin înregistrare, se poate proteja și valorifica marca. Sunt mărci: cuvintele, inclusive nume de persoane, desene, litere, cifre, forme tridimensionale, forma produsului, culorile, semnele sonore, precum şi combinaţii între acestea.Un semn ca să fie considerat marca, trebuie să poată fi reprezentat grafic, să fie distinctiv şi să fie licit.

Cererea de înregistrare a mărcii trebuie să cuprindă:

-solicitarea expresă de înregistrare a unei mărci
-numele şi prenumele solicitantului (dacă solicitantul e străin – se va indica statul căruia îi aparţine)
-daca solicitantul e persoana juridică se va specifica formă de constituire a acesteia
-daca cererea e depusă prin mandatar, se va specifica numele şi adresa acestuia
-daca solicitantul revendica una sau mai multe culori, ca elemente distinctive ale mărcii, este necesară o declaraţie în acest sens, precum şi indicarea culorilor revendicate şi indicarea părţilor principale ale mărcii care au această culoare
-cand o marcă este tridimensională, trebuie o declaraţie în acest sens
-daca marca se compune din caractere care nu sunt latine , o transliterare a acestor caractere e necesară
-traducerea cuvintelor dacă marca se compune din cuvinte din altă limbă
-indicarea denumirii produselor sau serviciilor pentru care înregistrarea mărcii este cerută
-semnatura solicitantului sau mandatarului

La cerere trebuie să se ataşeze următoare documente:
-reproducerea grafica /fotografică a mărcilor în dimensiuni de maximum 8/8 mm
-documente care să certifice prioritatea unei cereri anterioare
-procura sub semnătură privată de reprezentare a solicitantului în fata OSIM
-regulamentul de folosire a mărcii colective şi a mărcii de certificare
-documente din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare

Examinarea formală a cererii

Data depozitului naţional reglementar este dată depunerii cererii de înregistrare la OSIM. Rolul este de a facilita stabilirea anteriorităţii mărcii în raport cu alte mărci identice.
În termen de 3 luni de la depunerea cererii la OSIM solicitantul trebuie să facă dovada platii taxei de înregistrare şi de examinare a cererii.
Cererea este examinată în termen de o lună şi se verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor prevăzute de art 16(1) din Legea 84/1998. Apoi, dacă sunt îndeplinite condiţiile, OSIM decide atribuirea datei de deposit şi înscrierea datelor din cerere în RNM.
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile solicitantul are la la dispoziţie 3 luni de la data depunerii cererii să suplinească lipsurile. Dacă nu este completată cererea în 3 luni, OSIM va respinge cererea dar va restitui taxa de examinare şi de înregistrare a mărcii.

Examinarea pe fond a cererii

Este reglementată de art. 22-26 din Legea 84/1998 şi se face în decurs de 6 luni de la plata taxei de înregistrare.
Publicarea mărcii
Dacă sunt respectate toate condiţiile, OSIM decide înregistrarea mărcii şi publicarea acesteia în termen de 2 luni în BOPI.
Dacă nu sunt respectate condiţiile, OSIM notifica solicitantul, iar acesta are 3 luni la dispoziţie pentru a-şi retrage cererea sau pentru a continua.

Certificatul de înregistrare
Certificatul de înregistrare se eliberează în termen de 2 luni de la data rămânerii definitive a deciziei de înregistrare.

Termenul de valabilitate a certificatului

Certificatul este valabil 10 ani de la data depozitului naţional reglementar. Cererea de reînnoire a certificatului trebuie introdusă înainte de expirarea duratei de protecţie dar nu mai devreme de 3 luni.

 

 

Related

Obiectul contractului

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Dreptul de autor

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Cauza si forma contractului

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.