Dreptul de autor in cazul programelor pentru calculator (software)


Diana Gal Scris de Diana Gal, 23 iunie, 2014Legea nr. 8/1996 a introdus la art. 7 (a) programele pentru calculator (software) în categoria operelor ştiinţifice.

copy.jpg

 

Elementele componente ale protecţiei programelor pentru calculator

Conform art. 72, protecţia programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicaţie şi sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod sursa sau cod-obiect, materialul de concepţie pregătitor, precum şi manualele.
Ideile, procedeele, metodele de funcţionare, conceptele matematice şi principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfeţelor sale, nu sunt protejate.

Drepturile autorului
Autorul programului beneficiază de aceleaşi drepturi morale şi patrimoniale recunoscute autorului realizării oricărei alte opere protejate de lege. În cazul drepturilor morale, acesta nu are dreptul de retractare a programului.
Pe lângă aceste drepturi, autorul are şi dreptul exclusiv de a autoriza şi de a realiza:
-reproducerea permanenta sau temporară a unui program, integral sau parţial, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afişarea sau transmiterea în reţea;
-traducerea, adaptarea, aranjarea şi orice alte transformări aduse unui program pentru calculator, precum şi reproducerea rezultatului acestor operaţiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transforma programul pentru calculator;

-distribuirea şi închirierea originalului sau ale copiilor, sub orice formă, ale unui program pentru calculator.

În cazul angajaţilor care creează programe pentru calculator la indicaţiile angajatorului, dreptul de autor aparţine angajatorului.

Valorificarea drepturilor patrimoniale
Drepturile pot fi valorificate prin contracte de utilizare şi prin contracte de închiriere.
Contractul de utilizare este folosit pentru a permite autorului să încuviinţeze utilizatorului, să folosească programul pe calculator, în schimbul unei remuneraţii.
Dacă se încheie un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezuma că:
-utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;

-utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.
Cesiunea dreptului de utilizare a unui program pentru calculator nu implică şi transferul dreptului de autor asupra acestuia. Cu alte cuvinte, utilizatorul nu va deveni titularul dreptului de autor al programului.
În general, se face confuzie între termenul de licenţă şi cesiune. Preluat din din dreptul American, license agreement este o autorizare pe care o da titularul dreptului de autor şi care permite utilizatorului să folosească programul, fără să-l modifice sau să-l transmită altei persoane. License agreement este echivalentul cesiunii dreptului de utilizare.

Drepturile utilizatorului
Utilizatorul autorizat poate să facă o copie a programului dar doar pentru măsuri de siguranţă, dacă este necesară copierea pentru asigurarea utilizării programului.
De asemenea, utilizatorul poate testa funcţionarea programului, îl poate analiza, studia, în scopul de a determina ideile şi principiile care stau la baza acestuia. 

În aceste cazuri, nu este necesar consimţământul autorului.

Conform art 78, Autorizarea titularului dreptului de autor nu este obligatorie atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obţinerea informaţiilor necesare interoperabilităţii unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
 a) actele de reproducere şi de traducere sunt îndeplinite de o persoană care deţine dreptul de utilizare a unei copii a programului său de o persoană care îndeplineşte aceste acţiuni în numele celei dintâi, fiind abilitata în acest scop;

 b) informaţiile necesare interoperabilităţii nu sunt uşor şi rapid accesibile persoanelor prevăzute la lit. a) a prezentului articol;
 c) actele prevăzute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la părţile de program necesare interoperabilităţii.
Informaţiile obţinute astfel, pot fi utilizate doar în scopul realizării interoperabilităţii programului pentru calculator, nu pot fi comunicate altor persoane, nu pot fi utilizate pentru producerea sau comercializarea unui program pentru calculator, sau pentru orice alt act ce aduce atingere drepturilor titularului dreptului de autor.
Dispoziţiile de mai sus nu se aplică dacă se cauzează un prejudiciu titularului dreptului de autor.

Durata protecţiei juridice
Dreptul de autor se naşte din momentul din momentul realizării programului.

Drepturile patrimoniale durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moştenire, pe o perioadă de 70 de ani.

Înregistrarea în Registrul Programelor pentru Calculator
Programele pentru calculator este obligatoriu să fie înscrise în Registrul Naţional al Programelor pentru Calculator (RNPC) administrat de Oficiul Roman pentru Drepturile de Autor(ORDA).
De asemenea, în RNPC se înscriu şi societăţile comerciale care comercializează/produc programe pentru calculator.
Programele la comanda realizate pentru anumite instituţii sau chiar pentru operatori economici, dacă nu sunt distribuite prin magazine, nu e obligatoriu să fie înscrise în RNPC.

 

 

Related

Obiectul contractului

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Dreptul de autor

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Cauza si forma contractului

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.