Contractele bancare. Contractul de cont bancar curent


Diana Gal Scris de Diana Gal, 9 octombrie, 2014


Main Image

Contractele bancare sunt reglementate de Codul civil la Capitolul XV. Acestea sunt: contractul de cont bancar curent, contractul de depozit bancar, contractul privind facilitatea de credit şi contractul de închiriere a casetelor de valori. Contractelor nereglementate de lege li se aplică prevederile prezentului capitol (Cartea V, Titlul II, Capitolul I), iar dacă acestea nu sunt îndestulătoare, regulile speciale privitoare la contractul cu care se aseamănă cel mai mult.

Contractul de cont bancar curent

Contul bancar curent este instrumentul financiar bancar prin care o persoană efectuează operaţiuni bancare (depozit, încasări, plati) prin intermediul unei instituţii de credit.
În momentul în care o persoană deschide un cont bancar curent, se încheie un contract de cont bancar curent intre beneficiar şi instituţia de credit prin care beneficiarul se obliga să achite comisioanele stabilite de instituţia de credit, iar instituţia de credit se obliga să deschidă un cont bancar pentru beneficiar şi să efectueze operaţiunile bancare dispuse de beneficiar.

Caractere juridice ale contractului
Este un contract -sinalagmatic
                        -cu titlu oneros
                        -consensual


Dreptul beneficiarului de a dispune de soldul creditor

Titularul contului poate dispune în orice moment de sumele din contul curent. Cu toate acestea, o noutate în raport cu practica bancară generală este dreptul părților de a prevedea un termen de preaviz, caz în care titularul de cont va putea dispune de soldul creditor cu respectarea respectivului termen.
În cazul în care un cont curent are mai mulţi titulari şi s-a convenit ca fiecare dintre aceştia are dreptul să dispună singur efectuarea de operaţiuni în cont, cotitularii sunt consideraţi creditori sau debitori în solidar pentru soldul contului.

Compensarea reciprocă a soldurilor

În cazul în care între instituţia de credit şi client există mai multe raporturi juridice sau mai multe conturi, chiar şi în monede diferite, soldurile active şi pasive se compensează reciproc, afară de cazul în care părţile au convenit altfel.

Obligaţiile beneficiarului

Beneficiarul are obligaţia de a achita costul contului deschis, cum ar fi comisionul pentru deschiderea contului, pentru administrarea contului sau pentru retragerea de numerar.

Obligaţiile instituţiei de credit

Instituţia de credit -trebuie să deschidă contul bancar
                               -trebuie să execute împuternicirile primite de la beneficiar, în condiţiile prevăzute                                   de contractul de mandat
                               -este obligată să plătească dobânda stabilită în contract pentru suma disponibilă din                                  cont[1] 

Contul bancar curent indiviz

În cazul în care titularul contului decedează, până la efectuarea partajului, moştenitorii sunt consideraţi titulari coindivizari ai contului, pentru efectuarea operaţiunilor în cont fiind necesar consimţământul tuturor coindivizarilor.
Creditorul personal al unuia dintre comoştenitori nu poate urmări silit prin poprire soldul creditor al contului indiviz. El poate doar să ceară partajul.
Comoştenitorii sunt ţinuţi divizibil faţă de instituţia de credit pentru soldul debitor al contului, dacă prin lege sau prin convenţie nu se stabileşte altfel.
Dispoziţiile prezentului articol sunt aplicabile în mod corespunzător şi în alte cazuri de indiviziune între titularii contului curent, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Încetarea contractului de cont bancar curent

Contractul încetează la momentul expirării duratei contractului sau în cazul contractului încheiat pe durata nedeterminată, prin denunţare unilaterală.
Contractul de cont bancar curent încheiat pe o perioadă nedeterminată poate fi denunțat unilateral de către oricare dintre părți, cu respectare unui termen de preaviz de 15 zile, cu excepția cazului în care din contract sau uzanțe rezultă un alt termen. Nerespectarea termenului de preaviz atrage răspunderea pentru prejudicial cauzat.
La încetarea contractului, beneficiarul are dreptul la restituirea soldului creditor.
Dreptul de a obține restituirea soldului creditor rezultat la închiderea contului bancar curent, se prescrie în termen de 5 ani de la data închiderii contului.[2] 

 

[1] A se vedea Stanciu Carpenaru, Tratat de Drept Comercial Roman, Universul Juridic, 2012, Bucuresti, p. 597-598

[2] Legal Newflash, Nr. 17, Septembrie 2011, la adresa https://www.kpmg.com/RO/en/.../Legal_17_RO.pdf

Sursa imagine : http://www.indianmirror.com/indian-industries/2012/banking-2012.html

Related

Obiectul contractului

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Dreptul de autor

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Cauza si forma contractului

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.