Guvernanta corporativa in UK si SUA. Sistemul unitar


Diana Gal Scris de Diana Gal, 11 noiembrie, 2014


Main Image

Guvernanţa corporativă a fost definita de catre Adrian Cadbury in 1992 :“sistemul prin care companiile sunt controlate şi direcţionate”

Caracteristicile sistemului unitar:

       -Consiliul de directori(ales de acţionari)pe lângă funcţia de management are şi funcţia de control (nu există Consiliu de Supraveghere), de aici reiese o nevoie de a numi directori externi în Consiliu.

       -In sistemul unitar se face o distincţie între funcţia directorilor executivi(şi manageri în paralel) şi a directorilor neexecutivi(acestia au atribuţii de control, nu-s implicaţi în mersul zilnic al afacerii, pot avea iniţiativă în decizii)

        -Funcţia de Director General şi cea de Preşedinte al companiei poate să nu fie separată, aceeaşi persoană să deţină ambele funcţii.

SUA: se bazează pe legi/regulamente , există prezumţia că dacă o activitate nu e interzisă,e permisă(rule-based approach).

UK:  se bazează pe principii, există un ghid reglementat, dar companiile pot alege dacă se conformează sau nu(comply or explain). Dacă nu se conformeaza trebuie sa explice motivele pentru care nu se supun investitorilor lor.

 

UK: abordări privind guvernanţa corporativa

SUA şi UK au suferit scandaluri financiare in ultimele decenii, dar au avut abordări diferite privind problemele de guvernanţă corporativă.

      Financial services authority(FSA) e prima reglementare din UK. Obiectiv acestei legi:

–      Să promoveze pieţe eficiente, corecte şi sistematice

–      Să ajute consumatorii să achiziţioneze în condiţii echitabile

      Companies Act(2006) este o  lege ce conţine reglementări  de guvernare.Se aplică la toate corporaţiile din UK.Conţine şi reglementări privind structura Consiliului de directori( Directorat).

 

Atribuţiile directorilor (Companies Act)

 • să promoveze o politică de succesa companiei
 • să acţioneze în conformitate şi în limita puterilor lor
 • să ia hotărâri pe baza unei judecăţi independente
 • obligaţia de diligenţă şi prudenţă (reasonable care)
 • să evite conflictele de interese
 • să nu accepte beneficii de la terţi
  • declararea tranzacțiilor în care exista interese contrare și abtinerea de la luarea deciziilor
  • interzicerea sau controlul de către acționari a unor operațiuni încheiate de directori cu compania (related party transactions)

Comitetul de Audit

Există si prevederi care se refera la comitetele de Audit:

 • comitetul auditorilor să aiba cel putin 3 membri, care să fie toţi directori neexecutivi independenţi.
 • funcţia de a monitoriza si analiza eficienţa auditului intern al companiei
 • ca si in USA cel puţin un membru din acest comitet trebuie sa aibă calificare de expert financiar.

Separația funcțiilor

 • Funcţia Preşedintelui companiei (Chairman)  şi a Directorului general (CEO)a fost separată de mulţi ani in UK, înainte de separarea funcţiilor în SUA. E necesară această separare pentru a nu se concentra puterea în mâinile unei persoane şi pentru  o  împărţire clară a responsabilităţilor
 • În USA (mai ales inainte) Preşedintele companiei şi Directorul general sunt  aceeasi persoană(75% dintre cazuri).

The Combined Code

           The Combined Code (lege privind guvernanţa corporativă) se aplică la toate companiile din UK. Respectarea acestei legi e voluntara dar trebuie sa se motiveze nerespectarea.

           Reglementează principiile privind:               1.directoratul

                                                                           2.remunerarea directorilor

                                                                           3.contabilitate şi audit

                                                                           4.relaţia cu acţionarii

 1. Înca din anii 80 majoritatea companiilor din UK au separat funcţia de Preşedinte al companiei de Directorul General. Combined Code dispune expres aceasta.
 • Directorii -Trebuie să fie independenţi şi să nu aibă afaceri sau relaţii care ar putea interfera cu judecata lor independentă.

                        -Trebuie să fie identificaţi în raportul anual

 

Criterii pentru a ne da seama cand un director nu este independent:

–      A avut contract de muncă cu compania în ultimii 5 ani

–      A avut relaţii de afaceri în ultimii  3 ani cu compania

–      A primit remuneraţie suplimentară cu excepţia onorariului acestuia

–      A fost director mai mult de 9 ani

Rolul Directoratului: să stabilească controale efective care vor duce la identificarea  riscurilor afacerii.

-Combined Code face distincţie între directorii executivi(implicati în mersul zilnic al companiei) şi directori neexecutivi(decid cuantumul remuneraţiei directorilor executivi)

 1. Comitetul de remunerare (compensation comittee/remuneration comittee)

-          Trebuie să fie cel puţin 3 membri, directori neexecutivi

3. Control intern şi audit

-          Cel puţin un control anual, iar rezultatul este raportat acţionarilor

-          Comitetul de audit:  -analizează rezultatele auditului, costurile, independenţa şi obiectivitatea                                                 auditorilor

                                         -analizează relaţiile financiare dintre companii si auditori

4. Implicarea acţionarilor-(Shareholder involvement)

 • Şi în SUA şi în UK investitorii pot influenţa consiliul, pot constitui propriile coduri de guvernanţă corporativă
 • În UK: implicarea actionarilor în guvernarea companiei are mai mare impact( actionarii au autonomie si autoritate de a decide ce măsuri sunt necesare pentru a le proteja interesele)
 • în SUA: reglementările sunt foarte importante

               

SUA

 • Securities and Exchange Commission(SEC)– prima autoritate ce guverna piaţa, tranzacţiile, firmele.
 • The Security Exchange Act-1934;New York Stock Exchange; National Association of Securities dealers
 • Delaware Corporare law- lege care guverna crearea şi guvernarea corporaţiilor

       -crearea unei corporaţii

       -legile unei corporatii(statute, cartă)

       -potenţiala răspundere a comitetului director

      

 The model business corporation act (MBCA) : controlul consiliului, numarul directorilor, alegerile, concedierea directorilor, atribuţiile directorilor

  Sarbanes Oxley Act(2002)-   a adus schimbări majore în USA (pentru consolidarea măsurilor de control şi restabilirea climatului)

 • directorii executivi  îşi asumă responsabilitatea individuală pentru exactitatea şi caracterul complet al rapoartelor corporative;
 • se impune supravegherea independentă de firme de contabilitate publice carefurnizează servicii de audit;
 • cresc sancţiunile penale
 • fiecare companie trebuie să facă cunoscut faptul dacă există un expert financiar în comitetul de audit, iar dacă nu există trebuie să motiveze.

LegeaSarbanes Oxley conţine mai multe prevederi care vizează restabilirea încrederii în pieţele financiare. :

 •  controale interne pentru a asigura acurateţea rapoartelor financiare şi prezentările deinformaţii;
 •  interacţiunea dintre auditorii externi şi comitetele de audit corporative(au responsabilitatea directă în ce privesc auditorii externi=> alegerea auditorilor, controlul si primirea rapoartelor de la auditorii externi;
 • responsabilitatea directorilor de corporaţii pentru acurateţea şi valabilitatea rapoartelor financiarecorporative;
 • codurile de conduită pentru analiştii de valori mobiliare şi divulgarea conflictelor deinterese

 

New York Stock Exchange listing standardsghid detaliat

 • să existe o majoritate de directori independenti în companiile cotate la bursă
 •   directorii care nu-s manageri se întâlnesc  în şedinţe executive programate fără prezenţamanagerilor
 • se instituie în cazul companiilor cotate la bursă un comitet de numire al directorilor(directori independenţi)– identificarea potenţialilor directori şi recomandarea nominalizaţilor pentru alegerile anuale, la intalnirea acţionarilor, să recomande consiliului principii de guvernanţă corporativă aplicabile companiei, să supravegheze evaluarea  management-ului.

Comitetul de remunerare

       -Să evalueze performanţa Directorului General(CEO)

       - Să stabilească plata Directorului General şi membrilor        executivi

       -Să dezvolte politica de plată(compensation philosophy)

       -Să  completeze raportul comitetului de remunerare

       - Să evalueze propunerile acţionarilor privind remunerarea

  

      New York stock exchange listing standards prevede:

–      Fiecare membru trebuie să aibă studii în domeniul financiar, cel puţin un membru trebuie să ştie contabilitate.

–      Auditorii trebuie să nu lucreze simultan în mai mult de 3 companii

–      Comitetul de auditori trebuie să aiba o cartă şi sunt specificate criteriile care trebuieincluse.

       În  USA, comitetele de auditori sunt  formate din shadow  Cfo’s(directori financiari) -trebuie să se întâlnească anual cu auditorii externi ca să obţină şi să revizuiască raportul privind procedurile de control intern, problemele ivite de aceste proceduri, ca să revizuiască /discute  situaţia financiară a companiei .

 

Related

Obiectul contractului

Obiectul contractului este o noţiune ce apare şi în dreptul roman, persistând până în prezent. Cu toate acestea o parte a doctrinei a considerat că se confundă cu obiectul obligaţiei, probabil din cauză că definiţia codului vechi la art 962 era „obiectul contractului este acela la care părţile sau numai una dintre părţi se obligă”, care a fost inspirat din Codul francez.Deşi definiţia nu se referea la „lucruri”, prevederile sale subsecvente de la art. 963-965 C. civ. aveau în vedere condiţia ca lucrul să fie determinat, fiind enunţate şi lucrurile viitoare ca obiect al contractului.

Mâncarea modificată genetic. Consecinţe şi Beneficii

Ingineria genetică a fost folosită pentru a modifica genele plantelor dar şi a animalelor. Nucleul, centrul celulei, conţine cromozomi cu informaţie genetică. Gena este un segment al cromozomului care în urma modificării va produce o serie schimbări în caracteristicile plantelor şi a animalelor. In ultima perioada s-au combinat gene de la diferite specii: de exemplu, o genă de la o bacterie a fost introdusă în celula porumbului pentru a-l proteja de insecte. În toată lumea, se pune problema etică dacă aceste produse sunt o binecuvântare pentru umanitate sau un blestem.

Brevetul de Inventie. Procedura de brevetare

Invenţia este o creaţie intelectuală ce are ca obiect un produs nou, sau un procedeu nou. Descoperirea ştiinţifică nu trebuie sa fie confundata cu invenţia şi poate fi definită astfel: “recunoaşterea de fenomene, proprietăţi ori legi ale universului material, necunoscute anterior, dar apte de verificare”.

Dreptul de autor

Drepturile de autor sunt prerogativele morale sau patrimoniale recunoscute de lege autorului unei opere de a o utiliza potrivit aprecierii sale în scopul satisfacerii intereselor personale, nepatrimoniale sau patrimoniale, în limitele prevăzute de lege.

Cauza si forma contractului

Cauza este motivul care determina fiecare parte sa încheie contractul. Cauza este o condiţie de fond, esenţială, de validitate şi generală a actului juridic. Cauza actului juridic nu se confundă cu consimţământul, o altă condiţie de validitate şi nici cu obiectul acestuia.